iCreate Wellbeing 2020.

Samen slimmer in welzijn.

Ondernemers in ICT, consultancy en de creatieve industrie werken sinds januari 2016 samen met gemeenten en vertegenwoordigers van de zorg- en welzijnssector in oost-Nederland aan de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten voor zelfredzaamheid en zorgtoeleiding.

Verenigd in een kennis- en expertisenetwerk doorlopen zij een driejarig programma waarin verschillende applicaties en business cases worden uitgewerkt, ondersteund door de Universiteit Twente. Netwerkpartners brengen ieder hun eigen specifieke kennis in, die wordt uitgewisseld tijdens workshops en matchmaking events waarbij externe partijen worden uitgenodigd hun casussen in te brengen.

De casussen gaan over de verwerking en uitwisseling van digitale informatie die de burger helpt om sneller de weg te vinden naar hulp of zorg. De leefwereld van de burger en diens sociale netwerk zijn daarbij het uitgangspunt.

De technische uitdaging zit in het ontsluiten en ordenen van open en half-open data uit digitale bronnen en datastromen die relevant zijn in de leefwereld van burgers. De netwerkpartners ontwikkelen hiertoe digitale platforms en apps die gedurende het project worden getest met burgers, zorgprofessionals en gemeenten. Daarnaast richt iCreateWellbeing zich op het vraagstuk hoe deze applicaties marktwaardig te maken, dit doen zij in nauwe samenspraak met potentiële opdrachtgevers.

Het iCW2020 consortium bestaat uit de volgende partners:

Universiteit Twente (Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie),
Insights-Zorg,
Alifa, IZIT,
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost,
NDIX,
iShared (Herstelakademie Nederland),
Thorax,
SocialJOIN,
TOEK,
TinyEYE,
LOADSTAR.

Relevante partijen kunnen zich bij het netwerk aansluiten op basis van het ‘breng-en-haal’ principe. Zij nemen dan deel aan de sessies en dragen bij aan de ontwikkelingen.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling heeft een tweejarige projectsubsidie toegekend om iCreateWellbeing te ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
via info@icw2020.nl